Domovní řád

 • Na chatu mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti. Užívání zařízení chaty je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 • Ubytování hostů je možné od 16:30-18:00
 • V době od 22:00 do 6:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid. Není nutné zhasnout a jít spát, ale hlasové projevy a hudební produkci ztlumit na takovou úroveň, aby nedocházelo k úmyslnému rušení nočního klidu.
 • Zvíře může být umístěno v prostorách chaty pouze se souhlasem pronajímatele, zvíře má zákaz vstupu do postele a na gauč, zvíře má zakázáno konzumovat potraviny z nádob určených pro stravování osob
 • V pokojích NESMÍ nájemce i hosté bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Přísný zákaz házení čehokoliv za plot.
 • Není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou mobilních telefonů, tabletů, holících strojků, vysoušečů vlasů a přenosných osobních počítačů.
 • Kouření je v celém objektu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!
 • Pohybovat se ve vnitřních prostorech chaty jen po přezutí/vyzutí z venkovní obuvi, vezměte si prosím z domu papuče.
 • Případnou ztrátu klíčů je nájemce povinen nahlásit bez prodlení pronajímateli a uhradit tímto způsobenou škodu.
 • Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chaty i zahrady.
 • Rodiče batolat a malých dětí jsou zodpovědni za dodržování čistoty v chatě zejmnéna za ochranu matrací před znečištěním děti, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní higienu
 • Za škody způsobené hostem na majetku chaty odpovídá nájemce podle platných předpisů
 • Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem či nájemcem do chaty, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky, mobily, notebooky, fotoaparáty apod.)
 • K chatě je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat na určených místech
 • Vstup na okolní pozemky, les je pouze na vlastní nebezpečí nájemce, hosta.
 • Rozdělávání ohně je povolenou na zahradě pouze v grillu na toto určeném, kdy po skončení je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil.
 • Do odpadu (umyvadla, WC atd.) je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky, dámské vložky a obdobné materiály, tyto patří do košů či popelnice.
 • Při ukončení pronájmu je nájemce povinen předat majiteli chatu zpět v uklizeném stavu. Vysát, vytřít všechny ostatní místnosti, vynést odpadky, umýt všechno používané nádobí.Pokud hosté úklid neprovedou, nebo ho nechtějí provést, oznámí toto s předstihem a uhradí provozovateli částku 500 Kč.
 • Host ubytovaný na této chatě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej úmyslně poruší, má pronajímatel právo pronájem objektu ihned bez náhrady ukončit.
 • Předání chaty v den odjezdu je do 10.00 hodin. Chata i její okolí musí být řádně uklizené (vynesený popel z koupací kádě, z grilu, umyté rošty grilu, porovnané nespálené dřevo na určené místo atd.).
 • Veškeré škody a závady je nájemce povinen nahlásit při odjezdu z chalupy.

Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že zde strávíte krásnou dovolenou, která vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás na Chalupě v Horním Žlebu. Věříme, že dodržováním těchto zásad, které jsou přirozenou součástí života kulturních lidí, povede k oboustranné spokojenosti.

 

Smlouva o pronájmu

SMLOUVA O PRONÁJMU REKREAČNÍ CHATY

 

Pronajímatel: 

Eva Neduchalová, Řídeč 305, 785 01 Šternberk, IČO:08058296

Tel. 733 257 053

a

Nájemce: 

_________________________

_________________________

_________________________

Č.OP:

 

uzavírají smlouvu o pronájmu rekreační chalupy na dobu určitou takto:

 

 1. Předmět a účel pronájmu

1.1. Předmět pronájmu

     Rekreační chata Welles Horní Žleb 20 pozemek parc. č.104 a č.830/1 v  k.ú. Dalov č.24554.  

Výše uvedené včetně prostor wellness zahrady s jezírkem a vířivkou má nájemce právo užívat po dobu trvání platnosti této smlouvy výlučně. Nájemce má dále právo užívat společně s ostatními uživateli chaty veškeré vybavení a potřeby k chatě náležící příslušenství patřící k předmětu nájmu.

1.2. Účel pronájmu

Předmět pronájmu bude užíván výlučně k rekreačnímu pobytu.                                                                                

                                                                              

 1. Všeobecná ujednání 

2.1. Nájemce zodpovídá za počet ubytovaných osob a to:   osob. Maximální počet ubytovaných nesmí být nájemcem překročen. Na tyto osoby se vztahují práva a povinnosti dané touto smlouvou. Standartní cena pro 2  osoby na jeden večer je 3500,-kč 2.2. Nájemce je povinen předat po ukončení nájmu předmět pronájmu pronajímateli ve stavu v jakém ho převzal, tj. bez vad a poškození, v uklizeném stavu.  Způsobí-li nájemce, nebo osoby, které s ním předmět pronájmu užívají, škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Za nájemcem způsobenou škodu je pronajímatel, nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě zaplacením vyčíslené škodné částky hotově nebo převodem na účet pronajímatele. K tomuto účelu může být započtena kauce. Nebo může být škoda vyčíslena podle skutečných nákladů na následnou opravu a nájemce se zavazuje uhradit tuto skutečnou škodu. V případě, že bude škoda vyšší než 5 000,-Kč a nedojde k bezodkladné dohodě smluvních stran o náhradě škody, bude věc řešit Policie ČR.

2.3. Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit v den převzetí předmětu pronájmu částku ve výši 5000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od objektu. Tato kauce může být použita na úhradu spotřebovaných energií nebo také na škody způsobené nájemcem v předmětu pronájmu. Nebude – li k těmto účelům použita, bude kauce v hotovosti vrácena nájemci při převzetí předmětu pronájmu zpět .

2.4. Noční klid musí být nájemcem dodržován od 22.00 hodin do 06.00 hodin. 

2.5. V předmětu pronájmu je zakázáno kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek, skladování silně hořlavých nebo výbušných látek, rozdělávání ohně mimo topeniště krbových kamen a je zde zákaz pobytu zvířat. 

2.6. Pronajímatel může provést namátkovou kontrolu objektu v kteroukoli denní či noční hodinu tak, aby nerušil její užívání nájemcem či s ním ubytovanými osobami.

                                                                               

 1. Nájemné, služby, splatnost  

3.1. Výše nájemného za ve smlouvě stanovenou dobu pronájmu se stanovuje 

na částku                      ,-Kč

3.2. Po objednávání pobytu dle domluvy je zaplacená 1/2  ceny pobytu tedy ,-kč na účet pronajímatele č. účtu: 2500133263/2010

A zbylá ½ ceny uhradí pronajímatel na místě v den pronájmu, tedy      v hotovosti.

 

V den převzetí předmětu pronájmu je nájemce povinen zaplatit vratnou kauci ve výši 5000,- Kč. Tato platba se platí v hotovosti při převzetí objektu. 

3.4. Vratná kauce ve výši 5000,- Kč bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí nepoškozeného předmětu pronájmu.

 

 1. Doba nájmu, ukončení nájmu

Nájemní vztah je uzavírán na dobu určitou, a to od            16:30 od          10.00 hodin.

Pronajímatel je oprávněn vypovědět tento nájem, poruší – li nájemce závažně nebo opakovaně povinnosti dané v čl.2, odst. 2.1, 2.4, nebo 2.5 této smlouvy. 

Porušení povinností nájemce daných v těchto ustanoveních smlouvy opravňuje pronajímatele k vypovězení této smlouvy s okamžitou platností. Nájemce je v takovém případě povinen bezodkladně vyklidit a opustit předmět pronájmu. Nájemce nemá v takovém případě nárok na vrácení nájemného ani jeho části. 

 1. Odstoupení od smlouvy

Nájemce může od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu do dne počátku nájemního vztahu. Takové odstoupení je sankcionováno, jak níže uvedeno.

V případě odstoupení od smlouvy doručeného pronajímateli méně než 14 dní před datem počátku nájemního, je povinen nájemce uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50% z výše nájemného. 

 1. Odpovědnost 

Při předání předmětu pronájmu seznámí pronajímatel nájemce s provozem rekreačního objektu. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících předmět pronájmu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem. Chata se předává i přebírá v řádném stavu nepoškozená.

 1. Závěrečná ustanovení 

7.1. Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

7.2. Účastníci smlouvy si tuto přečetli, porozuměli jí a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle. 

 1. Korona opatření

V případě Covid opatření a zamezení pronájmu ze strany státu v daný termín buď vracíme zálohu nebo ujednáme náhradní termín pronájmu.

Svůj souhlas stvrzují smluvní strany svými podpisy.

Horní Žleb dne: 

Podpis nájemce:                                                     Podpis pronajímatele: